• โรงเรียนชุมชนบ้านดง
  63 หมู่ 3 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1

 • โรงเรียนชุมชนบ้านดง
  63 หมู่ 3 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1

 • โรงเรียนชุมชนบ้านดง
  63 หมู่ 3 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดง
ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านดง
 
            โรงเรียนชุมชนบ้านดง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย            จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทรศัพท์ 055455182  Facebook : ChumchonBandong เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื้อที่ 24 ไร่  32 ตารางวา              มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  2  บ้านดง และหมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้ง       
       โรงเรียนชุมชนบ้านดงก่อตั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2466 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีอาคารเรียน จำนวน 6 หลัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพิชัย        ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิชัย ประมาณ 15 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยเส้นทางสายอุตรดิตถ์  -  พิษณุโลก ได้อย่างสะดวก อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 60 กิโลเมตร เส้นทางติดต่อ คมนาคม สะดวก โดยผิวลาดยางสำหรับถนนซึ่งใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ในหมู่บ้านก็สะดวก มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก นักเรียนเดินทางไปมาระหว่างโรงเรียนกับบ้านได้สะดวก

_________________________________________________________________________
 
คำขวัญของโรงเรียนชุมชนบ้านดง

สะอาด มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
_________________________________________________________________________

ปรัชญา/คติพจน์
_________________________________________________________________________

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
       โรงเรียนชุมชนบ้านดงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให่มีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา รักษ์สิ่งวดล้อม มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง


พันธกิจ
       
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง จากการใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
       2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข และใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
_________________________________________________________________________